Tuesday, June 21, 2011

در باره اسپنک مراقبت

 با عرض سلام خدمت همگی
می بینم که دوستان به خودشان زحمت نظر دادن نمی دهند و فقط منتظرند که من زودتر آپدیت کنم. خواهش می کنم لطفا نظر بدهید.امیدوارم این بار تعداد نظرات بیشتر شود
من یک نظر سنجی روی سایت گذاشته ام که ملاحظه می کنید. با توجه به نتیجه آن به نظر می رسد که بیشتر خوانندگان وبلاگ خانمهایی هستند که این نوع رابطه را می پسندند. نمیدانم چه تعدادی با آن زندگی می کنند اگر می کنند لطفا خاطرات خود را برای من بفرستند تا روی سایت بگزارم
مساله دیگری را هم می خواهم خاطر نشان کنند راستش من هم دوست دارم رابطه ای اینچنینی داشته باشند اگر خانمهایی هستند که دوستدار آن هستند با من از طریق ایمیل یا یاهومسنجر تماس بگیرند تا آشنا شویم. ایمیل و آیدی من بر روی سایت موجود می باشد
اما برای این پست: قبلا در مورد اسپنک مراقبت گفته ام در این پست حرفهایی تعدادی از زنها را در مورد اسپنک مراقبت می خوانیم که امیدوارم خوشتان بیاید

My Husband recently started giving me maintenance spankings and I have to admit that they're good for me. He used to only spank me when I mouthed off or showed disrespect towards Him, but knowing that I'm going to get spanked on a regular basis has really improved my attitude and behavior.

I get a few hard spanks every day with the back of a paddle-type brush He has taken a liking to lately. When I feel the sting later on, or see the red marks left on my bottom, it reminds me of His control and guidance over me. He loves me enough to know that I need discipline.
شوهر من اخیرا شروع به دادن اسپنک مراقبت به من کرده است و من باید اعتراف کنم که این اسپنکها برای من خوب است.  قبلا او تنها وقتی که به او بی احترامی می کردم مرا اسپنک می کرد ولی دانستن اینکه من با یک روال منظم اسپنک می شوم اخلاق و رفتار مرا بهبود بخشیده است 
من هر روز با یک بورس مانند پدل که او اخیرا به آن علاقه پیدا کرده است، تعدادی ضربات اسپنک سخت دریافت می کنم. وقتی که من بعدا سوزش آن را حس می کنم یا نشانه هی قرمز آن را بر روی باسنم می بینم کنترل و هدایت او بر روی من به یادم می افتد. او آنقدر من را دوست دارد که بداند من نیاز به انضباط و مجازات دارم

Hello! It is nice to find others who find joy and peace in this kind of relationship. I was beginning to think I was alone. My husband and I have been in a DD relationship for 2 years but have never practiced maintenance discipline. After reading this I went to him and asked him to consider starting them. I am to receive my first one in 2 days. I'm apprehensive but firmly committed to being the best I can be for my HOH and feel this will help. He has assured me there will be tears. I find that his control brings me such peace and security because I know I am loved. I must admit that I am excited too...just a little benefit on the side perhaps :)
این خیلی خوب است که ببینیم دیگران در این نوع رابطه خوشی و صلح را می یابند. من داشتم فکر می کردم که من تنها هستم. من و شوهرم برای 2 سال در این نوع زندگی هستیم ولی هیچگاه اسپنک مراقبت را انجام نداده ایم. بعد از خواندن این مطلب من پیش او رفتم و خواستم که شروع به انجام آن کند. قرار ا ست که در 2 روز آینده من اولین اسپنک مراقبت را دریافت کنم. من نگران هستم اما کاملا متعهد به این هستم که بهترین رفتاری را که می توانم نسبت به شوهرم داشته باشم و فکر می کنم که این کمک می کند. او اطمینان داده است که من به گریه خواهم افتاد. من فکر می کنم که کنترل او برای من صلح و امنیت خواهد داشت زیرا من می دانم که دوست داشته می شوم. باید اعتراف کنم که من خیلی هیجان زده هستم ولی شاید در سوی دیگر قدری منفعت وجود داشته باشد

I have become such a better wife since my Husband started maintenance spankings! At first I didn't understand them, because I thought I should only be punished when I wasn't obedient or misbehaved.
The first time He spanked me "for no reason" I thought it was unfair. Then I realized how calm and cared for I felt afterwards.
My Husband isn't harsh with me, but He understands that, as a woman, I need to constantly feel His dominance and control. I feel loved because He cares enough about me and our marriage to discipline me, which makes our relationship peaceful and happy.
Yes, spankings hurt, but it has really helped to improve my behavior and our relationship.
از وقتی که شوهرم شروع به انجام اسپنک مراقبت کرده است من تبدیل به همسر بهتری شده ام. در ابتدا من مفهوم آنها را درک نمی کردم زیرا فکر می کردم من باید تنها وقتی که نافرمانی یا کار بدی  مرتکب شده باشم، تنبیه شوم. اولین بار که او مرا بخاطر هیچ دلیلی اسپنک کرد من فکر می کردم که غیر منصفانه است. بعدا متوجه شدم که من بخاطر آن پس از آن چقدر احساس آرامش و تحت مراقبت بودن می کنم
شوهرم نسبت به من خشن و زننده نیست اما متوجه است که من به عنوان یک زن نیاز دارم که دائما کنترل و حکمیت او را حس کنم. من احساس می کنم که دوست داشته می شوم چونکه شوهرم به قدر کافی مراقب من و ازدواجمان هست که مرا مجازات کند و این رابطه ما را صلح آمیز و همراه با خوشی می کند
بله، اسپنک درد دارد ولی واقعا دکمک می کند که رفتار من و رابطه ما بهبود یابد

It is so reassuring to read about others like myself. I am in a traditional marriage where my husband is the head of the household. He also gives me daily maintenance discipline.
I never know if it is going to be a few loving spanks with his hand, or a longer session with another instrument such as brush or paddle. I accept his will and that he knows what I need. The not knowing helps me strive to be the best I can be. This is totally separante from my discipline sessions where I am brought to tears every time, with corner time, and a repentent heart. My husband loves me, and I love him. He knows I am my best self with structure and applied discipline to my posterior, which leaves it red and sore.
این که در باره دیگران مکه مانند من هستند بخوانم مایه قوت قلب است. من در یک ازدواج سنتی هستم که شوهرم رئیس خانواده است. او همچنین روزانه به من اسپنک مراقبت می دهد 
من هیچگاه نمی دانم که آیا این یک اسپنک ملایم با دست خواهد بود یا جلسه طولانی تری با وسیله دیگری مانند بورس یا پدل. من اراده او را می پذیرم و او می داند که من چه چیزی احتیاج دارم . این ندانستن کمک می کند که من سعی کنم بهترینی که می توانم باشم. این کاملا متمایز از جلیات تنبیه می باشد که من هر بار به گریه می افتم و زمان گوشه ایستدن و یک قلب توبه کار هم در پی آن می باشد. شوهرم من را دوست دارد و من هم او را دوست دارم. او می داند که با مجازات اعمال شده به باسن من که آن را قرمز و دردناک میکند ، من در بهترین نفس و شخصیت هستم

Right now I get maintenance spankings twice during the week, and my husband reviews my journal on Saturday mornings before my weekend maintenance because he has more time then to devote to my discipline.
On the first Saturday of each month, he looks over all of the previous month's entries, including the comments that he writes in the margins. Everything is there: my thoughts, feelings, attitudes (good and bad), behavior, discipline and punishment, and my progress or lapses. This is a special time for us, and it is an important ritual in our marriage. My husband turns the phone off and prevents other disruptions during this time. He sits in his favorite chair, and I sit at his feet and wait while he reviews my journal. We then talk about my successes and failures, my attitude, and my disciplinary needs. After he has listened to my assessment of my month's behavior (including whether I think I need more or fewer maintenance spankings), my husband dismisses me to the bedroom, where I set out his spanking implements before removing my panties and taking my place in the corner to wait for him. This is a good time for me to reflect and remember that the maintenance spankings and monthly checkups are good for me. When he comes to the bedroom, he announces his decision about whether I need additional maintenance spankings for the next month, and then he instructs me to take my place over his knee, and I obey. I always get more corner time on these Saturdays, and sometimes another spanking if he says I need it. Afterwards, I fix his favorite breakfast, and we start the new month on a positive note.
This happened just yesterday, since it was the first Saturday of the month. Because my journal revealed a pattern of impudence in September, my husband decided that I need an extra maintenance spanking each week for the next three months, to be administered on Sunday nights before bed. Although we/he will continue with our First Saturday checkups, I know that I will get the extra maintenance spanking each week at least until January.
I get punishment spankings too, but the extra maintenance helps me to avoid some of the punishment spankings because I am reminded more often that I should be lovingly obedient and behave myself.
در حال حاضر من دو بار در هفته اسپنک مراقبت دریافت می کنم و شوهرم هر شنبه پیش از اسپنک مراقبت آخر هفته دفترچه ای که من می نویسم را مرور می کند زیرا وقت بیشتری خواهد داشت تا به ادب کردن من اختصاص دهد
در شنبه اول هر ماه او نگاهی به مطالب ماه گذشته که شامل توضیحاتی که او در حاشیه آن نوشته است نیز می باشد، می اندازد. مطالب نوشته شده در آن شامل افکار من، احساسات من، رفتارهای من (خوب یا بد)،اعمال من، تنبیه و تادیب و پیشرفت و لغزش من. این یک زمان مهم برای ما و یک مراسم مهم در ازدواج ما می باشد.شوهرم تلفن را قطع می کند و از شایر مزاحمتهایی که ممکن است در این زمان به وجود آید جلوگیری می کند.او بر صندلی مورد علاقه خود می نشیند و من مقابل پاهای او می نشینم و در حالی که او دفترچه مرا مرور میکند منتظر می مانم. سپس ما در مورد پیشرویها و خطاهای من، رفتارهای من و نیازهای تادیبی من گفتگو می کنیم. پس از اینکه او به براورد من از رفتار ماهانه ام (که شامل نظز من در مورد اینکه احتیاج به اسپنک مراقبت کمتر یا بیشتر دارم) گوش کرد، شوهرم من را به اتاق خواب می فرستد. من پیش از آنکه شرتم را در آورم و جای خود را در گوشه اتاق در انتظار او بگیرم، وسایل اسپنک او را آماده می کنم.این زمان خوبی برای من است تا فکر کنم و بخاطر آورم که اسپنکهای مراقبت و چک کردنهای ماهانه برای من مفید می باشد. وقتی که او وارد اتاق می شود نظر خود را در مورد اینکه آیا من احتیاج به اسپنک مراقبت بیشتری برای ماه آینده دارم یا نه را اعلام می کند و به من دستور می دهد که جای خود را بر روی زانوهای او بگیرم و من اطاعت می کنم. من همیشه در این شنبه ها زمان گوشه ایستادن بیشتری دارم و بعضی وقتها یک اسپنک دیگر اگر او بگوید من به آن  احتیاج دارم.پس از آن من صبحانه مورد علاقه او را درست می کنم و ما ماه جدید را با یک یادآوری مثبت آغاز می کنیم
این اتفاق درست دیروز که اولین شنبه ماه بود افتاد.چون دفترچه من یک نوع گستاخی را در سپتامبر نشان می داد شوهرم تصمیم گرفت که من احتیاج به اسپنک مراقبت بیشتری در هر هفته برای سه ماه آینده دارم که باید در شبهای یکشنبه قبل از خواب انجام شود. اگرچه ما/او به چک کردنها در شنبه های اول ادامه می دهیم من می دانم که هر هفته اسپنک مراقبت بیشتیری حداقل تا ژانویه خواهم داشت
من اسپنکهای تنبیهی هم دارم اما اسپنک مراقبت بیشتر به من کمک می کند که از برخی اسپنکهای تنبیهی دوری کنم زیرا دفعات بیشتری به من یاداوری می شود که باید عاشقانه مطیع باشم و مراقب رفتارم باشم

17 comments:

سیما said...

سلام ممنون از مطالب خوبی که میذارید
من در یک چنین رابطه ای هستم و البته تا قبل از اون فکر می کردم زنانی که میگن تنبیه براشون لازم بوده الکی این حرف رو میزنند اما من خودم الان می فهمم که این چیزیه که میخوام و از اینکه باعث ناراحتی شوهرم بشم پشیمان میشم و میدونم که این حقمه که تنبیه بشم
شوهرم منو با دست اسپنک می کنه و من روی پاهاش قرار می گیرم و تنبیهم رو دریافت می کنم
البته این رابطه ما پنهان از بقیه است و تا حدودی هم رابطه اسلیو و مستری است

آرمیتا said...

سلام.من یه وب زدم.
http://spankarmita.blogspot.com/
اگه بیاید ممنون میشم.

آرمیتا said...

شوهرم اگه این نظرمو ببینه ........من نمیخوام هر روز اسپنک شم:((

armita said...

سلام دوباره.بیاین خاطرمو نوشتم.نظراتونو بگین.

Anonymous said...

اي بابا دوباره که رفتي توي غيبت کبرا اخوي

Anonymous said...

چرا نمی آید؟خیلی وقته نیومدین.میشه زودتر آپ کنید.من به امید شما میام و میبینم خبری نیست

Anonymous said...

اين از بقيه داستان هاتون قشنگ تر بود! اقرار ميكنم لباس زيرم خيس شد با خوندنش
كاش ميشد شوهرم دقيقا دقيقا دقيقا همينطوري باشه
خيلي وقت ها احساس نياز به تنبيه دارم ولي هيچكس نيست فكر ميكنم اگه يه روز بتونم ازدواجي كنم كه شوهرم اينطوري باشه ميتونم ازش بخوام براي كارهاي بدي كه قبلا هم كردم تنبيه م كنه ولي از كجا معلوم بتونم همچين ازدواجي داشته باشم

Anonymous said...

چرا آپ نميكنيد؟؟؟ چطوري انتظار داريد بچه ها بيان و زود به زود نظر بذارن وقتي خودتون نمياين به روز كنين؟!؟... ما منتظريم!

Anonymous said...

چرا نمياين؟

Anonymous said...

be webgloge man ham sar bezanin
http://d-glory-of-submission.blogspot.com

Anonymous said...

ایشون دوست دارن خوانندگان منتشون و بکشن .این طور که معلومه دنبال همسر هم هستن !! پس ادامه فعتالیتشون بهانه ایه برای پیدا کردن همچین زنی .

spankee said...

سلام به همه اسپنکرا و اسپنکی های عزیز
داستانهاتون خیلی زیبا هستن

Master Hossein said...

salam
slave dokhtar va spankee ghabool mikonam
arbabspanker@yahoo.com

Anonymous said...

سلام. خانوم هایی که دوست دارند اسپنک واقعی رو تجربه کنند لطفا بهم میل بزنند ali.spankerteh@gmx.com

Anonymous said...

سلام من امیر از تبریزم، اگه خانومی از شهرهای نزدیک نیاز به تنبیه بدنی داره و یا از خانوما هر کسی علاقه به صحبت در مورد اسپنک داره بیاد یاهو.tabriziamir28@yahoo.com

Anonymous said...

ارباب و مستر ارش هستم ٣٠ ساله از اكباتان استاد فلك، اسپنك، بانداژ فقط خانم هايي كه رابطه واقعي مي خوان زنگ بزنن 09393839536

Anonymous said...

ارباب و مستر ارش هستم از سعادت اباد استاد فلك، بانداژ، هارد سكس، اسپنك و شكنجه فقط برده ماده براي رابطه حضوري تماس بگيره ٠٩٣٧٣٩٠٩٦٨٥