Friday, July 30, 2010

چند تعریف

در این پست به ارائه چند تعریف می پردازیم که در این باره مطرح هستند
corner time 
زمان گوشه ایستادن به زمانی گفته میشود که  پیش یا پس از اسپنک به زن گفته می شود که در کنار دیوار بی حرکت بایستد ومعمولا  باید دستهایش را روی سر بگذارد و معمولا باید رو به دیوار بایستد تا باسن قرمزش قابل مشاهده باشد. بعضی وقتها هم باید زانو بزند
 Maintenance Discipline(spanking)
اسپنک مراقبت به اسپنکی گفته می شود که بنا بر نظر مرد به صورت دوره ای مثلا هفته ای یکبار انجام می شود تا زن همواره مطیع نگه داشته شود ویادش باشد که باید از مرد اطاعت کند
Preemptive Discipline(spanking)
اسپنک پیشگیری به اسپنکی گفته می شود که پیش از موقعیتی که احتمال نافرمانی یا به خطا افتادن زن می رود انجام می شود تا مانع آن شود
No comments: